LM izstrādājusi vides pieejamības vadlīnijas

0 komentāru

Visā pasaulē, tostarp Eiropas Savienībā un arī Latvijā, aizvien pieaug to iedzīvotāju skaits, kam ir dažāda veida un smaguma pārvietošanās ierobežojumi. Iemesli tam ir dažādi: paaugstinās gados vecu iedzīvotāju skaits, kas joprojām vēlas aktīvi iekļauties sabiedrības dzīvē, uzlabojas tehnisko palīglīdzekļu kvalitāte un pieejamība, ļaujot ievērojami aktīvāk dzīvot tiem cilvēkiem, kuriem ir ļoti smaga invaliditāte. Arī sabiedrībā kopumā mainās attieksme pret invaliditāti, veidojot atbalstošu vidi šo cilvēku pilnvērtīgai līdzdalībai. 

Labklājības ministrijas uzdevumā Latvijas Cilvēku ar īpašām vajadzībām sadarbības organizācija SUSTENTO izstrādāja Vadlīnijas vides pieejamībai publiskām būvēm un telpām un publiskajai ārtelpai. Vadlīnijas izstrādātas, konsultējoties ar cilvēku ar invaliditāti intereses pārstāvošajām nevalstiskajām organizācijām - RVNB "Redzi mani", Latvijas Nedzirdīgo savienību, Invalīdu un viņu draugu apvienību "Apeirons", Ekonomikas ministriju, Valsts SIA "Autotransporta direkciju, SM Autoceļu nodaļu, VAS "Latvijas Valsts ceļi" un Būvniecības valsts kontroles biroju.

Vadlīnijas apkopo gan Latvijas normatīvajos aktos noteiktās prasības pieejamas vides izveidei cilvēkiem ar ierobežotām pārvietošanās spējām, gan dažādu valstu ekspertu izstrādātos ieteikumus. Tās ir pieejamas Labklājības ministrijas mājaslapā un var kalpot kā palīgmateriāls arhitektiem, inženieriem, celtniekiem, būvdarbu vadītājiem, ēku īpašniekiem, politikas veidotājiem un īstenotājiem, un ikvienam, kam interesē jautājumi, kas saistīti ar pieejamas apkārtējās vides izveidi.
Vadlīnijās sniegtie ieteikumi nodrošinās iespēju veidot tādus būvvides objektus, kas ikvienam ir ērti izmantojami bez citu palīdzības vai ar iespējami mazāku atbalstu. Lai to sasniegtu, ikvienā būvvidē ir jānodrošina ērtums un drošība visiem iedzīvotājiem, kā arī vienlīdzīgas iespējas veikt visas ikdienas dzīves aktivitātes visiem iedzīvotājiem.

Pieejamība kā nozīmīgs priekšnosacījums vienlīdzīgu tiesību nodrošināšanai ir noteikta arī Apvienoto Nāciju Organizācijas Konvencijā par personu ar invaliditāti tiesībām, ko ratificējusi arī Latvijas valsts.

Vadlīnijas ir izstrādātas ar Eiropas Savienības fondu darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 12.1.1. specifiskā atbalsta mērķa "Uzlabot Kohēzijas politikas fondu plānošanu, ieviešanu, uzraudzību, kontroli, revīziju un atbalstīt e-kohēziju" Kohēzijas fonda projekta "Horizontālā principa "Vienlīdzīgas iespējas" politikas koordinēšanas funkciju nodrošināšana Labklājības ministrijā (2015.-2018. gads)" (Nr.12.1.1.0/15/TP/003) un Latvijas valsts finansiālu atbalstu.
Atgriezties uz augšu