Aicinām transportlīdzekli pielāgot tuvāk dzīvesvietai!

0 komentāru

Pilotprojekta mērķis ir apzināt un novērtēt transportlīdzekļa pielāgošanas pakalpojumu, nodrošinot personai iespēju izvēlēties pakalpojuma sniedzēju.

Pilotprojekta laikā pakalpojuma administrēšanu (iesniegumu un citu dokumentu pieņemšanu, sagatavošanu, konsultēšanu, lēmuma pieņemšanu par transportlīdzekļa pielāgošanas izdevumu kompensēšanu u.c.) nodrošinās SIVA speciālisti. SIVA sniegs arī konsultatīvo atbalstu ikvienam interesentam, lai izskaidrotu pakalpojuma saturu un nepieciešamo dokumentu sagatavošanu.

2020.gadā pilotprojekta ietvaros plānots pielāgot trīs transportlīdzekļus.

Lai saņemtu transportlīdzekļa pielāgošanas pakalpojumu, personai (personai ar invaliditāti) jāsaņem Veselības un darbspēju ekspertīzes ārstu valsts komisijas atzinums par speciāli pielāgota vieglā transportlīdzekļa nepieciešamību un jāiesniedz SIVA iesniegums par slēdziena sagatavošanu par nepieciešamo transportlīdzekļa pielāgojuma veikšanu. Pēc SIVA slēdziena saņemšanas, persona izvēlas pakalpojuma sniedzēju (fiziska vai juridiska persona, kura spēj veikt nepieciešamo transportlīdzekļa pielāgojumu). Persona saglabā visus izdevumus attaisnojošos dokumentus (maksājuma čeki, maksājuma uzdevumi, rēķini, kuros ir identificējams klienta vārds uzvārds, p.k., skaidri saprotams iegādātās preces vai pakalpojuma nosaukums/veids).

Pēc pielāgojuma veikšanas un CSDD tehniskās ekspertīzes atzinuma saņemšanas, persona SIVA iesniedz iesniegumu par transportlīdzekļa pielāgošanai izlietoto finanšu līdzekļu kompensāciju, pievienojot CSDD tehniskās ekspertīzes atzinumu un visus izdevumus attaisnojošos dokumentus.

SIVA speciālisti pārbauda veiktā pielāgojuma atbilstību slēdzienā noteiktajam, izvērtē iesniegtos izdevumus attaisnojošos dokumentus un pieņem lēmumu par kompensācijas piešķiršanu un par kompensācijas apmēru (nepārsniedzot SIVA maksas pakalpojumu cenrādī noteikto attiecīgā pielāgojuma veida summu).

Ja personas iesniegtie dokumenti atbilst noteiktajām prasībām un tiek izdots SIVA lēmums par transportlīdzekļa pielāgošanas izdevumu kompensēšanu, SIVA klientam nosūta rēķinu par vienreizējās iemaksas veikšanu 7,11 EUR apmērā (kā noteikts Ministru kabineta 2009.gada 15.decembra noteikumu Nr.1474 “Tehnisko palīglīdzekļu noteikumi” 21.2.apakšpunktā, izņemot 23.punktā noteiktos gadījumus).

Pēc vienreizējās iemaksas saņemšanas, SIVA personai izmaksā kompensāciju par transportlīdzekļa pielāgošanai izlietotajiem finanšu līdzekļiem.

Gadījumā, kad iesniegtie dokumenti neatbilst noteiktajām prasībām vai daļēji atbilst, SIVA izdod lēmumu par atteikumu kompensēt transportlīdzekļa pielāgošanas izdevumus vai daļēju izdevumu kompensēšanu.

Aicinām izmantot pakalpojumu tuvāk dzīvesvietai pie izvēlētā pakalpojuma sniedzēja!
Atgriezties uz augšu